Trải nghiệm số

Tiêu chuẩn, chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn

Rate this post

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký, công nhận Văn bản thống nhất số 02 / VBHN-BNV ban hành Thông tư chỉ dẫn tiến hành cơ chế nâng bậc lương thường xuyên và sớm đối với cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân.lương
hình minh họa

04 nhóm môn học phần mềm

1 là cán bộ, công chức, nhân viên đi từ trung ương tới xã, thị trấn, thị trấn (xã, phường, thị trấn (cấp số đông) và đơn vị sự nghiệp công lập theo thang lương chuyên viên cao cấp, lương chuyên môn nghiệp vụ). quy mô, tiến hành và công tác trong các cơ quan nhà nước, bao gồm:

Công chức nhà nước từ trung ương tới quận, huyện, thị xã, thị thành thuộc tỉnh được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 3, Nghị định số 204/2004 / NĐ-. CP;

Các cơ quan nhà nước, công chức, nhân viên các trường ngoài công lập tiến hành việc sắp đặt mức thù lao theo bảng thù lao của chuyên viên cao cấp, chuyên ngành, chuyên ngành, hành pháp, dùng cho (kể cả chức danh nghề nghiệp), hành nghề Tòa án, Kiểm sát;

Cán bộ cấp thị xã quy định tại Điều 5, điểm b khoản 1 và cán bộ cấp xã quy định tại Điều 5, khoản 2, điểm a, Nghị định số 92/2009 / NĐ-CP ngày 22 tháng 10 5 2009 của Chính phủ Thị trấn, huyện, xã Chức danh, số lượng, cơ chế, cơ chế nhất mực đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động ko chuyên trách ở thị trấn (Nghị định số 92/2009 / NĐ-CP).

Thứ 2 là xếp lương theo thang lương chuyên viên cao cấp, thang lương chuyên môn, nghiệp vụ và tiến hành, giữ chức phận theo quy định của tổ quốc, cấp có thẩm quyền quyết định làm việc trong các dự án, cơ sở. Cơ quan, tổ chức đóng tại Việt Nam mà vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ sở, đơn vị.

Thứ 3, người làm việc theo cơ chế giao kèo lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ quy định về giao kèo lao động để xếp lương đối với cán bộ. , Hệ thống tiền công cho công chức, nhân viên và quân đội.

Thứ tư, người được xếp lương theo thang lương do nhà nước quy định và thuộc ngạch lương do ngân sách nhà nước trả lương tiến hành theo quy định tại Nghị định số 21 ngày 21 tháng 4 5 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động. và điều hành hiệp hội, và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ ngày 1 tháng 11 5 2010. Quyết định số 68/2010 / QĐ-TTg về Thực chất của Hiệp hội và Quy định về Thực chất của Hiệp hội.

Thông tư này ko vận dụng đối với: Người xếp lương theo ngạch lương chức danh hưởng lương đúng thời hạn; cán bộ cấp thị xã là người thừa hưởng Điều 5 Khoản 1 Điểm c và Điều 29 Nghị định số. 92/2009 / NĐ-CP Trợ cấp hưu trí hoặc người mất bản lĩnh lao động theo Điều 1 Khoản 1 Nghị định số 92/2009 / NĐ-CP ngày 8 tháng 4 5 2013 của Chính phủ về Nghị định số 92/2009 / NĐ- CP Sửa đổi, bổ sung 1 số điều; Công chức cấp xã chưa xong xuôi chương trình huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại điểm b Điều 5 Khoản 2 Nghị định số 92/2009 / NĐ-CP.

Mẫu hình tăng lương thường xuyên

Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân ko được xếp trong các ngạch công chức (chức danh nghề nghiệp), chức danh công chức, chuyên viên cao cấp, chuyên viên cao cấp theo bậc lương chung cuộc của 4 nhóm nhân vật trên, Tòa án , các phòng kiểm sát (chức danh nghề nghiệp) Cán bộ, ngành nghề phục vụ đề nghị của ngạch, chức danh và đạt tiêu chuẩn thăng hạng thì được xét nâng bậc lương thường xuyên. Giờ giữ bậc lương như sau:

Chức danh Chuyên viên cao cấp: Nếu bậc lương trước đấy ko được xếp trong bảng lương Chuyên viên cao cấp thì sau lúc giữ bậc lương đấy trong bảng lương Chuyên viên cao cấp được 5 5 (60 tháng).

Đối với ngạch, chức danh phải có trình độ từ cao đẳng trở lên: Nếu bậc lương trước đây ko được xếp ở ngạch hoặc chức danh thì sau 3 5 (36 tháng) vẫn giữ nguyên bậc lương của ngạch hoặc chức danh và giữ nguyên bậc lương. được nâng cao.

Đối với các ngạch, chức danh có trình độ huấn luyện từ trung cấp trở xuống và công việc dùng cho: Nếu bậc lương chung cuộc chưa được xếp ở ngạch, chức danh thì sau 02 5 (24 giờ) tháng còn lại ở ngạch hoặc bậc lương trung cấp sẽ được xét cộng lương chức danh.

Thời gian được xét nâng bậc lương phổ biến bao gồm: nghỉ hưởng nguyên lương theo quy định của luật pháp lao động; nghỉ thai sản theo quy định của luật pháp về bảo hiểm xã hội; nghỉ ốm đau dưới 06 tháng (trong nhiệm kỳ) thừa hưởng. hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật pháp về bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thời kì được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi công việc, học tập, tập sự, công việc, dò hỏi làm chuyên gia trong và ngoài nước (kể cả thời kì được tuân thủ hệ thống vợ / chồng và chồng theo đề nghị). Quy định của Chính phủ) mà vẫn thuộc biên chế của cơ quan nhà nước; thời hạn cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân tham dự dùng cho tại ngũ theo quy định của Luật phận sự quân sự.

Không tính thời kì xét nâng bậc lương phổ biến, bao gồm: nghỉ ko hưởng lương; đi chuyên gia, học tập, tập sự, công việc, rà soát trong và ngoài nước quá thời hạn do cấp có thẩm quyền quy định; dừng việc, tạm bợ. cầm giữ, thế chấp và các loại thời kì ko làm việc khác; thời kì thực tập (kể cả trường hợp hưởng 100% lương của ngạch công chức, chức danh thực tập); thời kì cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân bỏ trốn chỉ cần khoảng dùng cho. tại ngũ; cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân bị kết án phạt tù có thời hạn thách thức, nếu thời kì thách thức ít hơn thời kì kéo dài nâng bậc lương phổ biến thì được tính là thời kì kéo dài thời kì nâng bậc lương phổ biến; theo theo quy định của luật pháp hiện hành, nghỉ trước lúc đủ tuổi nghỉ hưu.

Tăng lương thường xuyên

Các nhân vật trên đủ điều kiện giữ ngạch, chức danh và được bình chọn đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong nhiệm kỳ được nâng bậc lương thường xuyên:

Đối với cán bộ, công chức: Tiêu chí 1: Được cấp có thẩm quyền bình chọn xếp loại chất lượng xong xuôi tốt nhiệm vụ trở lên; Tiêu chí 2: Không vi phạm kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cất chức, bãi nhiệm.

Đối với nhân viên, công nhân: Tiêu chí 1: Được cấp có thẩm quyền bình chọn từ xong xuôi tốt nhiệm vụ trở lên; Tiêu chí 2: Kỷ luật ko vi phạm các bề ngoài khiển trách, cảnh cáo, buộc nghỉ việc.

Được kéo dài thời kì xét nâng bậc lương định kỳ, chỉ cần khoảng giữ bậc lương hiện hưởng nếu cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân có văn bản công bố hoặc quyết định bằng văn bản gửi cấp có thẩm quyền, nếu ko xong xuôi nhiệm vụ được giao hàng 5 hoặc bị khiển trách. , cảnh cáo, cất chức Trường hợp bị 1 trong các hình phạt buộc nghỉ việc, cất chức thì được kéo dài thời kì tính nâng bậc lương phổ biến theo quy định sau đây:

Trong 12 tháng: Công chức bị kỷ luật cất chức; Công chức bị kỷ luật cất chức; Công chức, nhân viên bị xử lý kỷ luật cất chức.

Các trường hợp sau đây bị xử phạt 06 tháng: Xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ, công chức, nhân viên; nhân viên bị kỷ luật cảnh cáo; nhận xét, bình chọn; 02 lần liên tục ko xong xuôi nhiệm vụ được giao. những 5 trong nhiệm kỳ ko xong xuôi nhiệm vụ được chỉ định sẽ được hoãn mỗi 5 6 tháng.

Mẫu hình tăng lương trước

Chế độ nâng lương sớm với xong xuôi hoàn hảo nhiệm vụ: các nhân vật trên có đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại công bố này, xong xuôi hoàn hảo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền coi xét. Trong văn bản công nhận, nếu chưa xếp bậc lương chung cuộc của ngạch, chức danh và xét nâng bậc lương tới ngày 31 tháng 12 của 5 hiện nay, còn thiếu 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương. Định kỳ sẽ xét nâng lương trong khoảng 12 tháng trước thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 của công bố này.

Tỉ lệ cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân được nâng bậc lương do xong xuôi hoàn hảo nhiệm vụ chỉ cần khoảng 01 5 ko quá 10% tổng số cán bộ, công chức, nhân viên, nhân viên. Người lao động: Là công nhân thuộc biên chế của cơ quan, đơn vị. Bảng lương của cơ quan, đơn vị do cơ quan có thẩm quyền ban hành phiếu lương (cán bộ, công chức) xác định hoặc số lượng người làm việc (công chức, nhân viên). ) tính từ lúc ngày 31 tháng 12. Cân nhắc trước 1 5 về việc nâng mức lương của bạn…

  VNPT đồng hành cùng Bộ Nội vụ xây dựng hệ thống CSDL Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button